ข่าวสารจุฬาฯ

นิเทศ จุฬาฯ – บริษัทสหพัฒนพิบูล ร่วมมือทางวิชาการ ก่อตั้ง “สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก” (ISAB)

เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล รองคณบดี ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานสถาบัน ISAB คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และคุณผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยมี ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาฯ ร่วมในพิธี

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้ง “สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก” (Institute of Strategic and Appreciative Business) หรือ “ISAB” เพื่อให้บริการทางวิชาการ ในลักษณะการจัดฝึกอบรม สัมมนาในหลักสูตรระยะสั้น และร่วมมือพัฒนาหลักสูตรอบรม สัมมนาแก่บุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนา สนับสนุนการอบรม สัมมนาทางวิชาการต่างๆ เพื่อเพิ่มเติมการเรียนรู้ให้แก่สังคม

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย