ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมงาน Sasin Research Seminar

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) จัดงานสัมมนา Sasin Research Seminar ในหัวข้อ Does firm-level political risk influence corporate social responsibility? Evidence from earnings conference call นำเสนอผลงานโดย รศ.ดร.พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทรฯ และผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้ที่ 

https://forms.gle/pA9AEPgqqdta3zaA9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2218-4036 หรือ 09-1479-4551
E-mail : researchseminar@sasin.edu

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย