ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ร่วมกับ กกท. ลงนาม MOU พัฒนาสมรรถภาพทางกีฬาของนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติสู่ระดับนานาชาติ

เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬาของนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติสู่ระดับนานาชาติ ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุน และประสานงาน เพื่อการพัฒนากีฬาของประเทศไทยไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่า วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้การพัฒนากีฬาเป็นไปอย่างมีระบบและครบวงจร และเพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของ กกท. ครอบคลุมทั้งขอบข่ายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา รวมถึงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาทั้งประเทศ กกท. จึงจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่มีศักยภาพและความพร้อม ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีทั้งองค์ความรู้และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยการประสานความร่วมมือในการดำเนินการ และเป็นแกนหลักในการผลักดันให้มีการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อศึกษาพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาให้มีศักยภาพสูงขึ้นสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลกได้ เป็นผู้นำในอนาคตด้วยองค์ความรู้ต่างๆ อาทิ การจัดการศึกษาเพื่อนักกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา โภชนาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือวิทยาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประสานความร่วมมือระหว่าง กกท. กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้พัฒนาสมรรถภาพทางกีฬาของนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติสู่ระดับนานาชาติ ให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติก้าวขึ้นเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาในระดับเอเชียต่อไป

ในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นจะให้การสนับสนุนประสานความร่วมมือกับสมาคมกีฬาเพื่อการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนของสมาคมกีฬาอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาจากรากหญ้าสู่นักกีฬาศักยภาพสูง อีกทั้งร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การอบรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือในการทำวิจัย ตลอดจนสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือวิทยาการด้านอื่นๆ อีกด้วย

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย