ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาวิชาการ “มะเร็งลำไส้ใหญ่ใส่ใจป้องกันรักษาได้”

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ “มะเร็งลำไส้ใหญ่ใส่ใจป้องกันรักษาได้”้ ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.35 น. โดยมีทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน สัญญาณเตือน รวมถึงการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ ประกอบด้วย

–  รศ.พญ.สติมัย อนิวรรณน์ หน่วยทางเดินอาหาร

– ผศ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล หน่วยมะเร็งวิทยา

– อ.นพ.ฐิติเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ หน่วยศัลยกรรมลำไส้ใหญ่

–  อ.นพ.เพชร อลิสานันท์  หน่วยรังสีรักษา

– อ.พญ.ณัฎยา คียพันธ์  หน่วยมะเร็งวิทยา

ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ลงทะเบียนโดยสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2256-3425 หรือที่ E-mail : kcmhcancercenter@gmail.com

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย