ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ รับสมัครนิสิตใหม่ “สาขาวิชาเคมีประยุกต์”

หลักสูตรนานาชาติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนิสิตใหม่ ในระดับปริญญาตรี
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2: Admission)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 088-693-3734 หรือ 02-218-7712
E-mail: learnbsac@gmail.com
http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/bsac

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย