ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญฟังบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การพึ่งพากันระหว่างมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล: บริบทของมนุษยศาสตร์ดิจิทัลไทย”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การพึ่งพากันระหว่างมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล: บริบทของมนุษยศาสตร์ดิจิทัลไทย”
โดย ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์พร้อมอภิปรายถาม-ตอบ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3c4faj1

หรือสแกน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย