ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร UD Academy “การออกแบบเพื่อทุกคน” รุ่นที่ 2

ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาฯ (Chula Universal Design Center) เปิดอบรมหลักสูตร UD Academy 2 “การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 7 – 10 และ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00- 16.00 น.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับสถาปนิก นักออกแบบ ผู้บริหารอาคาร ทีมพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กองช่าง ฝ่ายดูแลอาคาร ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ หน่วยงานที่จัดกิจกรรมด้านผู้สูงอายุและคนพิการ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ที่ Line : udguru  อีเมล chula.udc@gmail.com หรือโทร. 092-518-1301

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย