ข่าวสารจุฬาฯ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฎิบัติการ รุ่นที่ 90

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฎิบัติการ รุ่นที่ 90 หลักสูตร CHULA Newcomers เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในพันธกิจของมหาวิทยาลัย ปลูกฝังค่านิยมจุฬาฯ เสริมสร้างเจตคติ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความคาดหวังของมหาวิทยาลัย พร้อมก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์  โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่่อง”ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส”

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย