ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมออนไลน์ “ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล”

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรม “ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ โรงแรมตวันนา  เพื่อให้ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้สนใจทั่วไปสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับทราบสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายใหม่ โดยมี อ.สาโรช ทองประคำ ทีปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และ อ.ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็นวิทยากร

ผู้สนใจสามรถสมัครอบรมได้ที่ https://bit.ly/3sxvG1T หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-5799, 0-2218-5740-2 และ 0-2218-5972 หรือ  E-mail: acctraining@cbs.chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย