ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ จัดเสวนาออนไลน์ CHULA the Impact ครั้งที่ 4 เรื่อง “นวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกฝีมือคนไทย”

กลุ่มภารกิจสังคมสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 4 เรื่อง “นวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกฝีมือคนไทย” ร่วมพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมอวัยวะเทียมทั้งมิติด้านการแพทย์ สังคม และโอกาสทางธุรกิจ พร้อมติดตามความคืบหน้าของนวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกที่ดำเนินงานโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเครือข่ายในปัจจุบัน

วิทยากรในการเสวนาประกอบด้วย

ผศ.ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร จากภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Meticuly ที่จะมาพูดถึงกระบวนการการผลิตกระดูกเทียมที่มีความแข็งแรง ออกแบบด้วยความแม่นยำสูง เพื่อให้เข้ากับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของคนไข้ อันช่วยยกระดับนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างทัดเทียม

ผศ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงที่มาของนวัตกรรมเบ้าสะโพกเทียมที่ทางภาควิชาได้พัฒนาขึ้น ความน่าสนใจประโยชน์และคุณค่ากับสังคม และการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงนวัตกรรมชิ้นส่วนทดแทนกระดูก ที่มีความจำเป็นอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูก ซึ่งทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้มีการนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย และได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน อาจารย์พิเศษ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ

CHULA the Impact ครั้งที่ 4 เรื่อง “นวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกฝีมือคนไทย” จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live ที่ www.facebook.com/ChulalongkornUniversity วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3364-5

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย