ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศ สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการถอนรายวิชาทางออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย