ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตรการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นนักพฤฒาวิทยาและการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นรองรับสังคมผู้สูงวัย หลักสูตรการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นนักพฤฒาวิทยาและการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุ 
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2564 ณ สถานบริการดูแลผู้สูงอายุและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจเรียนฟรี รับสมัครเพียงแค่ 30 คนเท่านั้น

ส่งใบสมัครภายใน 30 เมษายน 2564 พิจารณาตามลำดับของการยื่นใบสมัคร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งความจำนงเข้าอบรมได้ที่ อ.ดร.ศกุนตลา อนุเรือง
Email : sakuntala.a@chula.ac.th หรือสแกน QR Code

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย