ข่าวสารจุฬาฯ

บุคลากรวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ

นายสมศักดิ์ ตุ้มทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ ประเภทนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ในหัวข้อ “พลังผู้สูงวัยรวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ภาพถ่ายของนายสมศักดิ์มีชื่อว่า “รวมพลังผสานใจต้านภัยโควิด” ได้แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพจากการได้เห็นครอบครัวเกษตรกรรุ่นคุณปู่คุณย่าซึ่งเป็นผู้สูงวัยที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง ดำรงชีวิตแบบพอเพียง มีลูกหลานคอยดูแลและเป็นกำลังใจที่สำคัญให้คุณปู่คุณย่ามีพลังต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานกลางแจ้ง วิถีชีวิตในช่วงที่โควิด-19 ระบาดเช่นนี้ คุณปู่คุณย่าและสมาชิกในครอบครัวก็ยังเคร่งครัดในการปฏิบัติตัวด้วยการใส่ใจในการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อปกป้องตนเองและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สายใยความรักความผูกพันของครอบครัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หากทุกๆ ครอบครัวในสังคมไทยให้ความสำคัญและปฏิบัติตามแนวคิดนี้เชื่อได้ว่าจะสามารถนำพาประเทศไทยให้พ้นจากโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย