ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาเรื่อง “ทิศทางที่ท้าทายประเทศไทย : การบูรณาการความรู้เพื่อกำกับดูแลอนาคต”

            เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา(อาคารจามจุรี 10) ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ จัดสัมมนาเนื่องในโอกาสสถาปนาจุฬาฯ ครบ 104 ปี   เรื่อง “ทิศทางที่ท้าทายประเทศไทย : การบูรณาการความรู้เพื่อกำกับดูแลอนาคต” (SDGs as Governance for a Shared Future : Role of Knowledge Integration) เพื่อระดมข้อเสนอแนะในโครงการวิจัย “โครงการบูรณาการความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาของโลก 2030 (SDGs) ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมี ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นมีการปาฐกถาเรื่อง “การกำกับดูแลอนาคตหลังโควิด-19 : SDGs16 กับบทบาทของเครือข่ายทางความรู้” (Governing Post-COVID-19 Futures : Role of Knowledge – Actor Networks) โดย ศ.กิตติคุณวิทิต        มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ การนำเสนอประเด็น “สถานะของประเทศไทยในภารกิจ SDGs ระดับโลก” โดย ผศ.ชล บุนนาค SDSN ประเทศไทย การเสวนาเรื่อง “Biodiversity and Cultural Diversity: The Left – Behind and Knowledge Integration for the Future” และการเสวนาในประเด็น “No Partnerships, No Future for Humanity”  กล่าวปิดการสัมมนาโดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ      

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย