ข่าวสารจุฬาฯ

ช่องทางการติดต่อคณะหน่วยงานและผู้ประสานงานในช่วงที่จุฬาฯ ปิดสถานที่ทำการชั่วคราว และ Work from Home

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งมหาวิทยาลัยปิดที่ทำการชั่วคราว บุคลากรทำงาน Work from Home และมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

ทั้งนี้การติดต่อประสานงานกับคณะ หน่วยงานต่างๆ สามารถทำได้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ เว็บไซต์และ Facebook ดังนี้

คณะครุศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

ปิดให้บริการทันตกรรมทุกคลินิก ระหว่างวันที่ 26 – 9 พฤษภาคม 2564 โดยให้บริการผู้ป่วยเฉพาะกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินที่ทำนัดผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

คณะจิตวิทยา

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ขยายเวลาปิดที่ทำการชั่วคราว ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 สามารถติดต่อวิทยาลัยฯ ทาง Facebook PPC Chula ผ่าน Inbox หรือ โทร. 09-9321-8611

สถาบันภาษา

สถาบันเอเชียศึกษา

ศูนย์กฏหมายและนิติการ

ศูนย์บริการวิชาการ

ขยายระยะเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home)
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารโครงการได้ทางโทรศัพท์ 08-0812-3946 หรืออีเมล์ unisearch@chula.ac.th (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.)

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT)

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

ขอแจ้งช่องทางการติดต่อและการประสานงาน ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

  • ส่งเอกสารทางระบบ Less Paper ในวันและเวลาราชการ
  • ติดต่อทาง Email: clnr@chula.ac.th ในวันและเวลาราชการ
  • ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-2218-0087 หรือ 0-2218-3040 เวลา 09.00 – 15.00 น. ในวันราชการ

ศูนย์สื่อสารองค์กร

สำนักบริหารวิจัย

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย