ข่าวสารจุฬาฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ และเลขาธิการสภากาชาดไทยเยี่ยมชมการดำเนินงานของ“โรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ เยี่ยมชมการดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ ให้การต้อนรับ

 นอกจากนี้  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ ต้อนรับนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ซึ่งมาเยี่ยมชมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามจุฬาฯ ที่เปิดให้บริการเป็นวันแรก ณ อาคารจันทนยิ่งยง

โรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสภากาชาดไทยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และการประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร  ปัจจุบันโรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ มีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด-19 แบบไม่มีอาการหรืออาการน้อย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ เสริมความปลอดภัยแก่ครอบครัวของผู้ป่วยและชุมชน และเพิ่มศักยภาพและจำนวนเตียงในสถานพยาบาลต่าง ๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่อาคารจันทนยิ่งยง ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เป็นสถานที่ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย  โควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย ไม่มีความจำเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล   ไม่สะดวกในการกักตัวที่บ้าน  เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และชุมชน รวมทั้งช่วยลดภาระเตียงในโรงพยาบาล โดยจะเปิดรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นลำดับแรก สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 100 เตียง  โดยสำนักงานโรงพยาบาลสนาม ตั้งอยู่ที่ใต้ถุนอาคารจุฬาพัฒน์ 14 เปิด ทำการเวลา 07.00 -19.00 น.

โรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ สร้างขึ้นตามมาตรฐานของโรงพยาบาลสนาม เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงาน มีการสื่อสารทางไกลผ่าน Telemedicine โดยผู้ป่วยต้องอยู่ในโรงพยาบาลสนามเป็นเวลา 14 วัน ภายในโรงพยาบาลสนามมีการแยกพื้นที่ชาย-หญิง พื้นที่โซนหน้า สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้พักรักษาตัวและส่งต่อมาจากโรงพยาบาลจุฬาฯ โซนหลัง สำหรับผู้ป่วยที่ส่งมาจากโรงพยาบาลจุฬาฯ  หลังจากรักษาตัวจนอาการดีขึ้นแล้วมีแพทย์ พยาบาล   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหุ่นยนต์ CU RoboCOVID สื่อสารถึงเตียงผู้ป่วย

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย