ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบอาหารและน้ำดื่มสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจุฬาฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ณ สำนักงานโรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ อาคารจุฬาพัฒน์ 14

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ(ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่และนายมนัสส์  มานะวุฒิเวช  กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และนางรุจนาฎก์ วิมลสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ด้านบรรษัทสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบอาหารและน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสนามจุฬาฯ ในโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 เริ่มที่โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ เป็นแห่งแรก

โดยมี ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาฯ  พร้อมด้วย ศ. ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ ผศ.ดร.เอกก์ ภัทรธนกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม ด้านสื่อสารองค์กร จุฬาฯ และ ผศ. ดร.วรภัทร อิงคโรจน์ฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม ด้านการบริหารงานทั่วไปร่วมรับอาหาร น้ำดื่มจากโครงการฯ

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย