ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ขยายเวลาการรับรางวัลสลากกาชาดจุฬาฯ ถึงวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายการเงิน สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ  ขยายเวลาการรับรางวัลสลากกาชาดจุฬาฯ สำหรับผู้ถูกรางวัลเลขท้าย 4 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัว

สามารถรับรางวัลได้ที่ชั้น 3 อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่บัดนี้ -วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-5847-3950 , 09-2239-5363 และ 08-6511-2626

 ทั้งนี้หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศจุฬาฯ เพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

เว็บไซต์จุฬาฯ www.chula.ac.th

Facebook : Chulalongkorn University

และ Line : Chulalongkorn.U

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย