ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมสัมมนาการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพสาขาจิตวิทยา

สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพ เพื่อประกอบการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาครั้งแรกในการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าว ดำเนินรายการโดย อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ รองคณบดีคณะจิตวิทยา มีผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุมทางออนไลน์กว่า 150 คน

ในการนี้ คุณนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา จากนั้นเป็นการนำเสนอผลการศึกษาข้องมูลเกี่ยวกับอาชีพจิตวิทยา โดย ศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ อุปนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย จากนั้น ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ บรรยายแนวทางของการจัดทำ ใบคุณวุฒิวิชาชีพในครั้งนี้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

สามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้ที่คุณณัฐนันท์ มั่นคง งานบริการวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ โทร. 0-2218-1318 โทรสาร 0-2218-1195 หรือติดตามได้ทาง Facebook คณะจิตวิทยา : Psychology CU

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย