ข่าวสารจุฬาฯ

ครุศาสตร์ จุฬาฯ จัด EDUCoWorking “SDGs การศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสำนึกความเป็นชาติ”

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรม EDUCoWorking หัวข้อ SDGs การศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสำนึกความเป็นชาติ ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. รับชมได้ทาง https://fb.me/e/KKK6AKWx

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

– พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท  ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (กสพ.)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

– ผศ.ดร.รัชนีกร  หงส์พนัส  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

นายภัสภูมิ  ไชยมูล  นายชยุตม์ มุทุวงศ์  และ น.ส.นพวรรณ  แช่ตั้ง  นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย ผศ.นววรรณ  วุฒฑะกุล อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2218-2565

Line : EduCOWorking 

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย