ข่าวสารจุฬาฯ

Road to วิศวศึกษา LEARN DO SHARE @ Chiang Mai

เชิญพบกับโครงการดีๆ ที่เป็นตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สู่กิจกรรมที่เป็นไปตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs” ผ่านการ “LEARN” การ “DO” และ การ “SHARE”

Chula Engineering “Innovation Toward Sustainability” โครงการดีๆ ที่สะท้อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกิจกรรมการปลูกป่าและการสร้างแนวทางการป้องกันไฟป่า รวมถึงการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 นวัตกรรมจากองค์ความรู้

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อสิ่งแวดล้อม

นับเป็นกิจกรรมที่ตอบสนอง SDGs ข้อ 3 Good Health and Well-Being และข้อ 11 Sustainable Cities and Communities

รับชมได้ที่

https://youtu.be/Pqx6JxDjF74

#ChulaEngineering #วิศวศึกษา #LearnDoShare

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย