ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนิสิต
พ.ศ. ๒๕๖๔

————————

                        โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนิสิต เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสอบของนิสิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงให้มีประกาศไว้ดังนี้

                        ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๔”

                        ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

                        ข้อ ๓  ในประกาศนี้

                        “นิสิต” หมายความว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        “การสอบ” หมายความว่า การทำข้อสอบในห้องสอบ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ การสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอย่างอื่นตามที่ผู้สอนกำหนด เพื่อวัดและประเมินผลการศึกษา

                        “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนนิสิต

                        “ผู้ควบคุมการสอบ”  หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนงานให้เป็นผู้ควบคุมการสอบ

                        ข้อ ๔  ให้นิสิตเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ และตามรูปแบบหรือวิธีการที่ผู้สอน ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

                        ข้อ ๕  กรณีสอบในห้องสอบ ให้นิสิตแสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือเอกสารอื่นใดของนิสิตที่ทางราชการออกให้ซึ่งระบุเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ให้ผู้ควบคุมการสอบตรวจสอบตัวตนของนิสิตทุกครั้งที่เข้าสอบ

                        นิสิตชาวต่างประเทศอาจใช้หนังสือเดินทางแสดงแก่ผู้ควบคุมการสอบตามวรรคหนึ่งก็ได้

            กรณีสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้นิสิตแสดงตนก่อนเข้าสอบตามรูปแบบหรือวิธีการที่ผู้สอน ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

                        ข้อ ๖  ในการสอบในห้องสอบ ให้นิสิตปฏิบัติดังนี้

(๑)  นิสิตต้องแต่งกายเข้าสอบด้วยชุดเครื่องแบบปกติหรือชุดสุภาพ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น

(๒)  นิสิตต้องเข้าห้องสอบเมื่อมีสัญญาณเข้าห้องสอบหรือตามเวลาที่ผู้ควบคุมการสอบกำหนด

            (ก) กรณีมาถึงห้องสอบสายเกินกว่าสิบห้านาทีแต่ไม่เกินสามสิบนาทีนับแต่เวลาเริ่มต้น การสอบ นิสิตจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการสอบ โดยนิสิตไม่ได้รับการขยายเวลาสอบ

                                    (ข) กรณีมาถึงห้องสอบสายเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาเริ่มต้นการสอบ นิสิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ นิสิตต้องรีบไปรายงานตัวต่อประธานกรรมการสอบประจำปีการศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบการมาสายเป็นลายลักษณ์อักษร

(๓)  เมื่อเข้าห้องสอบเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตเขียนชื่อ นามสกุล และรหัสประจำตัวนิสิตลงบนสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบให้ครบถ้วนและชัดเจนก่อนเริ่มทำการสอบ ผู้ควบคุมการสอบอาจให้นิสิตระบุข้อความอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยก็ได้

(๔)  ระหว่างการสอบ นิสิตต้องทำข้อสอบด้วยตนเอง และห้ามมิให้รับความช่วยเหลือเพื่อให้ได้มา ซึ่งคำตอบในทุกรูปแบบจากผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้อื่นทำข้อสอบให้ ห้ามมิให้ช่วยเหลือผู้เข้าสอบอื่นด้วยวิธีการใด ๆ ห้ามมิให้ติดต่อกับผู้อื่นยกเว้นผู้ควบคุมการสอบ และห้ามมิให้กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่นระหว่างการสอบ

(๕)  นิสิตต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ระบุไว้ในข้อสอบ และเมื่อส่งสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบแล้ว นิสิตจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบอีกมิได้

(๖)  กรณีขอสมุดคำตอบ กระดาษคำตอบ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการสอบ ให้นิสิตติดต่อกับผู้ควบคุมการสอบเท่านั้น

(๗)  ห้ามมิให้นิสิตนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบ สมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการสอบ

(๘)  นิสิตออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อเวลาสอบผ่านไปแล้วสี่สิบห้านาทีนับแต่เวลาเริ่มต้นการสอบ และผู้ควบคุมการสอบเก็บสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว

(๙) กรณีออกจากห้องสอบเป็นการชั่วคราว นิสิตต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการสอบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ส่วนงานกำหนดหรืออยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมการสอบ

(๑๐)  กรณีประสงค์จะส่งสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบก่อนหมดเวลาสอบ ให้นิสิตยกมือขึ้นและรอจนกว่าผู้ควบคุมการสอบเก็บสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว จึงออกจากห้องสอบได้

(๑๑)  เมื่อหมดเวลาสอบ ห้ามมิให้นิสิตทำข้อสอบต่อไปอีก ให้วางสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบไว้บนโต๊ะสอบ และรอจนกว่าผู้ควบคุมการสอบเก็บสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว จึงออกจากห้องสอบได้ กรณีมีสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบที่ได้รับเพิ่มเติม ให้สอดไว้ในสมุดคำตอบเล่มแรกหรือกระดาษคำตอบชุดแรก

(๑๒)  เมื่อส่งสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบแก่ผู้ควบคุมการสอบแล้ว นิสิตต้องรีบออกไปจากบริเวณห้องสอบ และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการสอบ

ข้อ ๗  ในการสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้นิสิตปฏิบัติดังนี้

(๑)  นิสิตต้องแสดงตนเพื่อเข้าสู่โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันตามวัน เวลาและช่องทางที่ผู้สอน ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

            (ก) กรณีเข้าสอบสายเกินกว่าสิบห้านาทีแต่ไม่เกินสามสิบนาทีนับแต่เวลาเริ่มต้นการสอบ นิสิตจะเข้าสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการสอบ โดยนิสิตไม่ได้รับการขยายเวลาสอบ

            (ข) กรณีเข้าสอบสายเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาเริ่มต้นการสอบ นิสิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และถือว่าขาดสอบ นิสิตต้องรีบแจ้งไปยังประธานกรรมการสอบประจำปีการศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบการเข้าสอบสายทันทีที่สามารถกระทำได้

(๒)  ระหว่างการสอบ นิสิตต้องทำข้อสอบด้วยตนเอง และห้ามมิให้รับความช่วยเหลือเพื่อให้ได้มา ซึ่งคำตอบในทุกรูปแบบจากผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้อื่นทำข้อสอบให้ ห้ามมิให้ช่วยเหลือผู้เข้าสอบคนอื่นด้วยวิธีการใด ๆ ห้ามมิให้ติดต่อกับผู้อื่นยกเว้นผู้ควบคุมการสอบ และห้ามมิให้กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่นระหว่างการสอบ

(๓)  นิสิตต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ระบุไว้ในข้อสอบ และเมื่อส่งคำตอบแล้ว นิสิตจะขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำตอบอีกมิได้

(๔)  ห้ามมิให้เผยแพร่หรือส่งต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบ คำตอบ หรือแนวคำตอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการสอบ

(๕)  นิสิตจะออกจากโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการสอบ

(๖)  กรณีออกจากการสอบเนื่องจากโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสอบ เครื่องมือ สัญญาณ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องกท็กทรอนิก ให้นิสิตรีบแจ้งผู้ควบคุมการสอบทันทีที่สามารถกระทำได้

ข้อ ๘  กรณีที่นำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบหรือสอบโดยวิธีการอย่างอื่นตามที่ผู้สอนกำหนด ให้นิสิตปฏิบัติตามคำสั่งของผู้สอนโดยเคร่งครัด

 ข้อ ๙  การสอบของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานอกจากการสอบตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น

ข้อ ๑๐  นิสิตที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

ข้อ ๑๑  นิสิตที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในข้อ ๖ ข้อ ๗ หรือข้อ ๘ อาจถูกดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศส่วนงาน แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด หรือตามที่ผู้สอนพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเหมาะสมและได้สัดส่วนกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในข้อนั้น ๆ

ข้อ ๑๒  ให้หัวหน้าส่วนงานดำเนินการและวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามประกาศนี้

ในกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้าส่วนงานอาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้

ข้อ ๑๓  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้

ในกรณีที่ต้องมีการตีความหรือมีปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยหรือสั่งการได้ตามสมควร

ประกาศ ณ วันที่  ๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย