ข่าวสารจุฬาฯ

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วย การสอบของนิสิต
พ.ศ. ๒๕๖๔

————————–

                        โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสอบของนิสิตชั้นปริญญาบัณฑิต

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๘๔๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้

                        ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๔”

                        ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

                        “นิสิต” หมายความว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        “การสอบ” หมายความว่า การทำข้อสอบในห้องสอบ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ การสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอย่างอื่นตามที่ผู้สอนกำหนด เพื่อวัดหรือตัดสินผลการศึกษา

                        “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน

                        ข้อ ๕ การสอบรายวิชา เป็นการสอบเพื่อวัดว่านิสิตมีความรู้ในรายวิชานั้น ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนการสอบปฏิบัติการ หรือการวัดผลการศึกษาด้วยวิธีอื่น

กำหนดการสอบรายวิชาประจำภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานประกาศกำหนดไว้ก่อนการสอบประจำภาคการศึกษา

                        กำหนดการสอบรายวิชาระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหารส่วนงาน

กำหนดการสอบรายวิชาตามวรรคสองหรือวรรคสาม ต้องแจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มเปิดภาคการศึกษาหรือภาคฤดูร้อน หากมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังต้องแจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้าโดยเร็ว

                        ข้อ ๖ การสอบรายวิชาใดที่มีผู้สอนหลายคน ให้ส่วนงานกำหนดผู้สอนคนหนึ่งเป็นผู้ประสานงานรายวิชานั้น

                        ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการบริหารส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประจำปีการศึกษาประกอบด้วย ประธานและกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นควร และให้ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของส่วนงานเป็นเลขานุการ อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

                        ข้อ ๘ คณะกรรมการสอบประจำปีการศึกษามีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

                        (๑) กำหนดตัวบุคคลเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสอบและควบคุมการสอบแล้วเสนอหัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

                        (๒) กำกับดูแลการสอบของนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

                        (๓) วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารส่วนงานพิจารณา               

                        (๔) กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบรายวิชาที่ผู้สอนจัดสอบเอง

                        (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารส่วนงานมอบหมาย

                        ข้อ ๙ การสอบรายวิชาใดที่ผู้สอนจัดสอบเองนอกกำหนดการสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงาน ให้ผู้สอนขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนงานภายในสี่สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือสองสัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน

                        กรณีการสอบตามวรรคหนึ่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนต้องแจ้งรูปแบบ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้ในการสอบให้นิสิตทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามที่คณะกรรมการสอบประจำปีการศึกษากำหนด อาจแจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวัน หรืออาจพิจารณาเลื่อนการสอบก็ได้

ข้อ ๑๐ ในกรณีฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถดำเนินการสอบตามกำหนดได้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำทุจริตในการสอบ ให้ประธานกรรมการสอบประจำปีการศึกษาเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการดำเนินการสอบ

                        ข้อ ๑๑ นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบรายวิชาใดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น เว้นแต่ผู้รับผิดชอบรายวิชา
จะพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบได้ และต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

                        ข้อ ๑๒ กรณีการสอบทั้งในห้องสอบและนอกห้องสอบ ให้นิสิตและเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน หรือตามที่ผู้สอนกำหนด

                        กรณีการสอบรายบุคคล อย่างน้อยต้องกำหนดให้นิสิตห้ามรับความช่วยเหลือเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ
ในทุกรูปแบบจากผู้อื่น ห้ามให้ผู้อื่นทำข้อสอบให้ ห้ามช่วยเหลือผู้เข้าสอบคนอื่น และห้ามคัดลอกข้อสอบ คำตอบ หรือแนวคำตอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

                        ข้อ ๑๓ ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการสอบ ให้นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบทันที         

                        ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้

                        ให้อธิการบดีมีอำนาจออกประกาศมหาวิทยาลัย หรือให้คณะกรรมการบริหารส่วนงานมีอำนาจออกประกาศส่วนงาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการสอบของนิสิตตามข้อบังคับนี้

                        ในกรณีที่ต้องมีการตีความหรือมีปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็น
ผู้วินิจฉัยหรือสั่งการได้ตามสมควร

บทเฉพาะกาล

————–

                        ข้อ ๑๕ ให้นำประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๒๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลมจนกว่าจะมีประกาศว่าด้วยการนั้น

ประกาศ ณ วันที่    ๑๒    มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภิรมย์  กมลรัตนกุล

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัย

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย