ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญฟังการบรรยายพิเศษ “Covid-19 Vaccine and Thrombosis”

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และองค์การแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Covid-19 Vaccine and Thrombosis : current update in risks, diagnosis and management”  พร้อมรับทราบผลการศึกษาเบื้องต้นในบุคลากรทางการแพทย์ของไทยที่ได้รับวัคซีน​ Astrazeneca ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00- 13.30 น. โดยมี รศ.นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต หัวหน้าสาขาไวรัสวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร

ผู้สนใจรับชมผ่าน Facebook Live คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2256-4000

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย