ข่าวสารจุฬาฯ

ครุศาสตร์ จุฬาฯ จัด EDUCoWorking “The next normal of learning and teaching”

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ขอเชิญร่วมกิจกรรม EDUCoWorking หัวข้อ “The next normal of learning and teaching” ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. รับชมได้ทาง https://fb.me/e/3SNi6qNdb

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์ หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ  ปรีดีดิลก ประธานสาขาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธีรวดี  ถังคบุตร ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-2565 Line : EduCOWorking  หรือที่ fb.com/EtcCommunity

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย