ข่าวสารจุฬาฯ

พยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ เชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Fact No Fake : Covid-19 Vaccination”

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายหัวข้อ “Fact No Fake : Covid-19 Vaccination” ครั้งที่ 1 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการเตรียมตัวรับการฉีดวัคซีน ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน การเตรียมตัวและการดูแลตัวเองภายหลังการฉีดวัคซีน โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ตรีนัย และ อ.ดร.ชลลดา จงสมจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 -13.30 น. ผ่านทาง Facebook Live และทางโปรแกรม Zoom 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย