ข่าวสารจุฬาฯ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ รับบุคคลภายนอกร่วมเรียนวิชาภาษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดให้บุคคลภายนอก เข้าร่วมเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ รายวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ สัทศาสตร์และสัทวิทยา วากยสัมพันธ์ การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลขร้า – ไท สามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 ที่ https://cutt.ly/3bkOdhY

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.arts.chula.ac.th/ling/2021/05/09/nondegree-sem1-64/

ติดต่อสอบถามได้ที่ E- mail: linguistics@chula.ac.th

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย