ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนา “ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ : ความสัมพันธ์และกฎหมายระหว่างประเทศ กับมุมมองของไทย”

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ และสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ (ISIS Thailand) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังเสวนาทางวิชาการ “ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ” รอบพิเศษ เรื่องความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ : ความสัมพันธ์และกฎหมายระหว่างประเทศ กับมุมมองของไทย” ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 – 10.30 น. ทาง FB Live เพจ Faculty of Law, Chulalongkorn University#LawChula และเพจ ISISThailand

คณาจารย์ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

–  ศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการ ISIS Thailand

นายอิทธิ์ ธีรรัฐ นักการทูตปฏิบัติการ กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

อ.ดร.ปภาวดี ธโนดมเดช อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กฎหมายระหว่างประเทศ (Use of Force & Cyber Defense)

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ จุฬา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2218-2017 หรือที่ E-mail:pr@law@chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย