ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การไปต่างประเทศหรือการเข้ามาในประเทศเพื่อศึกษา อบรม วิจัย หรือปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การไปต่างประเทศหรือการเข้ามาในประเทศเพื่อศึกษา อบรม วิจัย หรือปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

————————————————–

เพื่อให้การไปต่างประเทศหรือการเข้ามาในประเทศเพื่อศึกษา อบรม วิจัย หรือปฏิบัติงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปโดยเรียบร้อย และเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเห็นสมควรออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาอบรม การเรียนการสอน หรือการวิจัยของบุคลากร นิสิต และผู้ที่รับเชิญหรือผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ  ๒  บุคลากรหรือนิสิตที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษา อบรม วิจัยหรือปฏิบัติงาน  ต้องได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล และบุคลากรหรือนิสิตผู้นั้นต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนครบสองเข็มแล้วในวันที่ขออนุมัติหรือขออนุญาต โดยวันที่ออกเดินทางจะต้องมีระยะเวลาห่างจากวันที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สองอย่างน้อยสิบสี่วัน

ข้อ  ๓  บุคลากรหรือนิสิตที่ประสงค์จะเดินทางตามข้อ ๒ จะต้องยื่นคำขอพร้อมทั้งแผนการศึกษา อบรม วิจัยหรือแผนปฏิบัติงานในต่างประเทศ  แผนการป้องกันการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แผนรับมือกรณีเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลขณะรักษาตัวอยู่ ณ ต่างประเทศ ต่อหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลเพื่ออนุมัติหรืออนุญาต

ข้อ  ๔  เมื่อได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางแล้ว บุคลากรหรือนิสิตผู้นั้นมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ ข้อปฏิบัติของทางราชการและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

ข้อ  ๕  ในกรณีที่บุคลากรหรือนิสิตเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างศึกษา อบรม วิจัย หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ บุคลากรหรือนิสิตผู้นั้นมีหน้าที่แจ้งให้หัวหน้าส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ช่วยเหลือหรือประสานบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

ข้อ  ๖  การเชิญหรือรับบุคคล นิสิตหรือนักศึกษาจากต่างประเทศมาศึกษา อบรม วิจัย หรือปฏิบัติงาน ต้องได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล และบุคคล นิสิตหรือนักศึกษาจากต่างประเทศผู้นั้นต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จนครบถ้วนตามมาตรฐานของประเทศต้นสังกัดก่อนการเดินทาง และปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

ข้อ  ๗  ผู้เชิญหรือรับบุคคล นิสิตหรือนักศึกษาจากต่างประเทศตามข้อ ๖ มีหน้าที่ยื่นคำขออนุมัติหรืออนุญาตพร้อมทั้งแผนการป้องกันการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แผนรับมือกรณีเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลขณะรักษาตัวอยู่ในประเทศต่อหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดี ที่กำกับดูแลหรือกำกับการปฏิบัติงานเพื่ออนุมัติหรืออนุญาต

ข้อ  ๘  ระหว่างพำนักในประเทศไทย บุคคล นิสิตหรือนักศึกษาที่ได้รับเชิญหรือมาจากต่างประเทศ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ และข้อปฏิบัติของทางราชการและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

ข้อ  ๙  ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลผู้มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตตามประกาศนี้ อาจปรึกษาหารือเพื่อรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 ก็ได้

ข้อ  ๑๐  ผู้ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับเชิญหรือมาจากต่างประเทศตามประกาศนี้ ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากอัตราการจ่ายเงินตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

      ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                                               (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

                                                                                                อธิการบดี

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย