ข่าวสารจุฬาฯ

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สมัครไม่ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องส่งคะแนนภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2564

 เปิดรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเข้าศึกษาโดย

กรอกข้อมูลผู้สมัครที่ https://www.register.gradchula.com/  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

E-mail : cufaamt@gmail.com

Facebook : MA in Music Therapy Chulalongkorn University

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย