ข่าวสารจุฬาฯ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านจิตวิทยา

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ The 1st Thailand International Conference on Psychology (TICP) and The 6th Thailand National Conference on Psychology (TNCP) : Rapid Change: Maintaining WellBeing in Turbulent Times ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual conference

การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดโดยศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยา ตะวันออก-ตะวันตก คณะจิตวิทยา จุฬาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านจิตวิทยาในประเทศไทย ได้แก่ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ได้แก่ The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น Standford University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Coventry University ประเทศสหราชอาณาจักร ร่วมเป็นเจ้าภาพ

วัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาในระดับชาติและนานาชาติ นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับศาสตร์จิตวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการ เพื่อแสดงความรู้และความเห็นเชิงวิชาการในการรับมือและจัดการกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ใช้ผลงานวิจัยทางจิตวิทยาและผู้สนใจทั่วไป

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.ticp-tncp2021.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-1184

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย