ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการนานาชาติ “วัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย บทบาทของห้องปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง”

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “COVID-19 Vaccine in Thailand and the Role of Laboratory Animals: Learn from Experiences” ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. โดยสามารถเข้าร่วมประชุม ได้ทั้งแบบ onsite ณ โรงแรมแมนดาริน หรือแบบ online โดยผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้นักวิจัยในระดับชั้นนำมีส่วนร่วมในการวางนโยบายและพัฒนาวัคซีน โควิด-19 ในประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่การวิจัยต้นน้ำ สู่การทดสอบในห้องปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง ก่อนที่จะนำไปใช้ในมนุษย์  เพื่อแสดงศักยภาพของนักวิจัยไทยในการพัฒนาวัคซีนภายในประเทศในระดับที่เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ

ผู้สนใจสามารถเข้าการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและ download กำหนดการได้ที่ www.nprct.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกฤษฎา คทาวุธพูนพันธ์ E-mail:  kritsada.k@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย