ข่าวสารจุฬาฯ

ปาฐกถาประยูร กาญจนดุล ครั้งที่13 “การเข้าถึงความยุติธรรม ท่ามกลางความท้าทายในสังคมไทย”

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัด ปาฐกถาประยูร กาญจนดุล ครั้งที่13 ในหัวข้อ  “การเข้าถึงความยุติธรรม ท่ามกลางความท้าทายในสังคมไทย”  โดย ศ.กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราภิชานประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในวาระ 49 ปีแห่งการสถาปนาคณะ

ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมผ่าน Facebook Live ที่ Facebook Page : Faculty of Law, Chulalongkorn University

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย