ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาวิชาการ “ท้องถิ่นไทย พร้อมแค่ไหนกับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน”

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง “ท้องถิ่นไทย พร้อมแค่ไหนกับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น.ผ่านระบบ Zoom ทาง https://chula.zoom.us/j/97820284226?pwd=eTJKYWhXTEx2YUxUUlJSRzZvWUkvZz09

    การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นในโครงการศึกษาเพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะปฏิรูประบบการจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้แผนงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจ เช่น

  • สถานการณ์ นโยบาย และกฎหมายการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ท้องถิ่นขนาดเล็ก-กลางกับการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย โดย นายไพรัช มหาวงศนันท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเทิง
  • ท้องถิ่นขนาดใหญ่กับการจัดการขยะกลางทางและปลายทาง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายประสพชัย  แขกอ้อย หัวหน้างานกำจัดมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMhttA6-GtkhozmB_66NWRdm2P1rspF-zag4pyFKghhclxFg/viewform หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ –  20 มิถุนายน 2564

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย