ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร “การบริหารและบรรณาธิกรเนื้อหาออนไลน์ (Online Content Editing)”

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารและบรรณาธิกรเนื้อหาออนไลน์ (Online Content Editing)” ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร

การอบรมครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น การพัฒนาเนื้อหาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดออนไลน์ การพัฒนาการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบใหม่ การกำหนดแนวทางการเขียน ประเด็นและแนวโน้มในการบริหารและบรรณิกรเนื้อหา

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ทาง https://www.sti.chula.ac.th/training/1060/

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ https://www.sti.chula.ac.th/form/training.php
หรือสแกน QR code ในภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร :  08-3805-5801 E-mail : chula.sti@gmail.com

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย