ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตร “การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)” รุ่น 2

ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรม “การออกแบบเพื่อทุกคน  (Universal Design)” รุ่น 2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมและนำไปปรับใช้ได้จริง โดยมี รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบเพื่อทุกคน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณกิตติพงษ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา คุณสุจิตรา จิระวาณิชย์กุล สถาปนิกและที่ปรึกษาด้านการออกแบบเพื่อทุกคน เป็นวิทยากร 

การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 และ 25 กันยายน 2564
สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564

สามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line : udguru
โทร. 09-2518-1301
E-mail: chula.udc@gmail.com

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย