ข่าวสารจุฬาฯ

จิตอาสาชาวจุฬาฯผสานพลัง เบื้องหลังความสำเร็จของศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ

ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ ซึ่งดำเนินการโดยยึดหลัก “ปลอดภัย ปูพรม และประสิทธิภาพ” ได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรจากสถาบันการศึกษาและองค์กรสาธารณะ รวมถึงประชาคมจุฬาฯ มาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนที่ให้บริการเป็นวันสุดท้าย ณ ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ อาคารจามจุรีสแควร์  และยังคงให้บริการวัคซีนต่อที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9  ความสำเร็จของศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจผสานพลังของชาวจุฬาฯ ทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่ทำหน้าที่ “จิตอาสา” ด้วยความเข้มแข็ง ทำให้ศูนย์บริการวัคซีนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งของจิตอาสาชาวจุฬาฯ ได้เผยถึงประสบการณ์ประทับใจในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  

ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ

ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ เปิดเผยว่า การให้บริการของศูนย์วัคซีนดำเนินงานโดยจิตอาสาทั้งหมด คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตจุฬาฯ ที่ทำหน้าที่จิตอาสามีทั้งที่สมัครมาส่วนตัว และสมัครผ่านทางคณะ เพราะเป็นช่วง Work from Home และเป็นช่วงหลังสอบปลายภาคของนิสิต ทำให้คณาจารย์ บุคลากรจุฬาฯและนิสิตสามารถสละเวลาเข้ามาช่วยทำงานที่นี่ได้

“การทำงานของจิตอาสาทุกคนในศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ทำให้ศูนย์บริการวัคซีนสามารถดำเนินงานต่อไปได้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวจุฬาฯ ที่ตั้งใจจะช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้น จุดเด่นของศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ เน้นการลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ในช่วงแรกที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุข เรามุ่งเน้นฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการศึกษา ผู้ให้บริการสาธารณะ รวมถึงชุมชนด้วย”

ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโดยตลอด ศ.ดร.บุญไชยเล่าว่า ทุกวันหลังปิดให้บริการแล้ว จะมีการประชุมรับทราบปัญหาในแต่ละวันและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์บริการวัคซีนให้ดียิ่งขึ้น จากการทำงานอย่างหนักของจิตอาสาทุกคน ผลตอบรับจากผู้รับบริการเป็นไปในทางบวก การฉีดวัคซีนทำให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถกลับไปทำภารกิจปกติของตนเองได้อย่างปลอดภัย


ศ.นพ.ดร.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ จุฬาฯ
รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ

          ศ.นพ.ดร.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ จุฬาฯ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ รับผิดชอบดูแลประสานงานด้านการแพทย์ ซึ่งทำหน้าที่ต่อเนื่องมาจากโรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ เปิดเผยว่า วัคซีนเป็นคำตอบสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ จุฬาฯ ตั้งเป้าหมายให้จำนวนผู้ได้รับวัคซีนถึงเป้าเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตั้งแต่เปิดให้บริการมา จุฬาได้ให้บริการวัคซีนไปกว่าแสนโดส

          “ปัจจัยที่ทำให้ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ ประสบความสำเร็จคือทีมเวิร์คที่ดี รวมถึงความไว้เนื้อเชื่อใจกันในการทำงาน มีการรับฟังและช่วยกันแก้ไขปัญหา ที่สำคัญคือตัวตนของความเป็นคนจุฬาฯ ที่มีศักยภาพและความสามารถ ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ เป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวจุฬาฯ ที่เป็นจิตอาสาทำเพื่อสังคมได้อย่างน่าภาคภูมิใจ 


   ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ จุฬาฯ
รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ

          ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ จุฬาฯ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ รับผิดชอบงานในส่วนของการจัดการทรัพยากรภายในศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ กล่าวว่า ในสถานการณ์โควิด-19 ไม่ว่าใครก็ตามที่มีความพร้อมก็อยากเข้ามาช่วย การได้มาเป็นจิตอาสาที่ศูนย์บริการวัคซีนทำให้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ แค่นี้ก็ปลื้มใจแล้ว

          ผศ.ดร.วรภัทร์ เล่าว่า ประทับใจการทำงานในทุกๆ วัน จิตอาสาแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ ในช่วงแรกของการเปิดศูนย์ฯ ยังมีความติดขัดอยู่บ้าง แต่หลังจากที่ผ่านการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้การบริการได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ตั้งใจจะสร้างต้นแบบศูนย์บริการวัคซีนที่ดีเพื่อใช้ดูแลสังคมต่อไป


  รศ.ดร.วราภรณ์ ชัยวัฒน์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

          รศ.ดร.วราภรณ์ ชัยวัฒน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ทำหน้าที่จิตอาสาที่จุดให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งต้องประสานการทำงานกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการดูแลคนไข้ที่ห้องปฐมพยาบาล ประสานงานกับคณะเภสัชศาสตร์ในเรื่องยาด้วย 

          “การทำงานจิตอาสาที่นี่ได้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชน เป็นตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ว่านี่แหละคือหน้าที่ของพยาบาล เราทำงานกันเป็นทีม ทำงานตั้งแต่ไม่รู้จักกัน จนวันนี้เราเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆ ทำให้เห็นว่าจุฬาฯ มีบุคลากรหลากหลายวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ” คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ เผยถึงความประทับใจที่ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ


รศ.ภญ.ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร 
อาจารย์ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

จิตอาสาที่ทำงานภายในศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ มีด้วยกันหลายฝ่าย รศ.ภญ.ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร อาจารย์ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เล่าว่าในส่วนของหน้าที่หลังบ้านที่ตนเองและทีมรับผิดชอบคือการดูแลเก็บรักษาและเตรียมวัคซีนให้พร้อม ต้องดูแลทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและปลอดภัย การจัดทำแผนปฏิบัติงานในแต่ละวันมีความสำคัญ เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

“เหนื่อยกายแต่ก็มีความสุข การให้บริการทั้ง 7จุดมีความสำคัญเท่ากันหมด ทุกคนมีจุดประสงค์เหมือนกันคือต้องการให้คนได้รับวัคซีนอย่างปลอดภัย” รศ.ภญ.ดร.สุญาณีเล่าถึงความประทับใจที่ได้มาทำงานเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์บริการวัคซีนแห่งนี้ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน ได้เห็นลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน เกิดเป็นมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวจุฬาฯ


ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุ
ผู้จัดการโอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

          ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุ ผู้จัดการโอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในจิตอาสาที่เป็นกำลังสำคัญของศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ โดยทำหน้าที่บริหารจัดการดูแลระบบวัคซีน วางแผนเพื่อให้เกิดระบบคุณภาพภายใต้วิชาชีพเภสัชกรที่ดูแลรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ การจัดหาเวชภัณฑ์สำรองที่ใช้ในงานและห้องปฐมพยาบาล

“การทำงานที่ศูนย์วัคซีน ได้ความรู้ใหม่ๆ ต้องทำงานให้สำเร็จและมีคุณภาพในเวลาที่จำกัด เป็นงานที่ท้าทาย ทำให้เกิดต้นแบบการบริหารจัดการวัคซีนนอกโรงพยาบาล เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามาก นอกจากนี้ยังได้มิตรภาพที่ดีจากคนทุกระดับ เป็นการทำงานที่มีมิตรไมตรีต่อกัน ประทับใจการทำงานที่ได้แก้ปัญหาร่วมกัน ทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายเดียวกันแบบคนละไม้คนละมือ ได้เห็นความเอื้ออาทรจากแพทย์จุฬาฯ ในการดูแลผู้มารับการฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี” ภญ.เพ็ญทิพา กล่าว


ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

          ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งทำหน้าที่อาสาสมัคร Non – med Head  ดูแลภาพรวมของศูนย์บริการวัคซีน ทั้งในเรื่องการแบ่งคนตามจุดต่างๆ และให้คำแนะนำจิตอาสาในการป้องกันตนเอง กล่าวว่าการได้มาทำงานจิตอาสาเป็นการเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้ให้ แทนที่จะเป็นผู้รับอย่างเดียว

          ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ เล่าว่า แม้งานที่ศูนย์บริการวัคซีนจะหนักและเหนื่อย แต่การได้ทำงานกับจิตอาสา ได้เห็นแววตาที่มุ่งมั่น พร้อมทำงานเพื่อสังคม ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทำให้เกิดความสุขและสนุกกับการทำงานในทุกวัน

          “วันแรกที่ฉีดวัคซีนเข็มสองและตามด้วยเข็มหนึ่งเป็นวันที่เหนื่อยที่สุด ทำให้เรียนรู้ว่าความร่วมมือ ความสามัคคี และการวางระบบที่ดีของศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ ส่งผลให้การทำงานในทุกวันผ่านไปได้ด้วยดีและราบรื่น”


อ.ดร.สิริธร ศรีชลาคม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

          อ.ดร.สิริธร ศรีชลาคม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ทำหน้าที่ดูแลผู้มารับบริการวัคซีนให้ผ่านไปยังจุดต่างๆ ได้อย่างลงตัวและรวดเร็ว เปิดเผยว่า การมาทำงานจิตอาสาที่ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ เป็นการฝึกตัวเองในการสื่อสารกับคนจำนวนมาก ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารูปแบบต่างๆ จากผู้รับบริการที่หลากหลาย รวมถึงผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย การทำงานตรงนี้   ยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจิตอาสา ก่อเป็นสายสัมพันธ์ที่จะเชื่อมต่อไปถึงอนาคต 


อลงกรณ์ กุลละทำเนียบ
นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

อลงกรณ์ กุลละทำเนียบ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เรียงคิวฉีดวัคซีนให้ผู้เข้ารับบริการ เล่าว่าการมาเป็นอาสาทำให้ได้ประสบการณ์และฝึกทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี นอกจากคนไทยแล้วยังได้สื่อสารกับชาวต่างชาติที่มารับวัคซีน รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อต้องสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน

“ได้ประสบการณ์มากมายจากการมาเป็นจิตอาสา รวมถึงได้เห็นแนวทางการทำงานจริงในวิชาชีพที่เรียนอยู่ เพราะผมเรียนคณะเภสัชศาสตร์ การมาเห็นสถานที่จริง ได้ลองงานบางส่วนเท่าที่ทำได้ ช่วยให้เห็นภาพตนเองกับสายอาชีพนี้มากขึ้น” อลงกรณ์กล่าว


 กนกวรรณ ยิ้มจู
หัวหน้ากลุ่มภารกิจสังคมสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

           กนกวรรณ ยิ้มจู หัวหน้ากลุ่มภารกิจสังคมสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ซึ่งทำหน้าที่ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อเนื่องมาจากโรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ ว่า “การมาทำหน้าที่จิตอาสาเป็นโอกาสได้ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นในภาวะวิกฤต และพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังความร่วมมือในด้านต่างๆ ของพี่น้องชาวจุฬาฯ ทำให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปได้ด้วยความราบรื่น”


คุณภาวนา มณีอินทร์
หัวหน้าแผนกทำความสะอาด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ

การทำความสะอาดและอำนวยความสะดวก เป็นงานจิตอาสาที่คุณภาวนา มณีอินทร์ หัวหน้าแผนกทำความสะอาด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ รับผิดชอบ แต่ละวันมีการทำความสะอาดพื้นที่ทั้งก่อนและหลังการเปิดให้บริการทุกรอบ ระหว่างการให้บริการก็จะมีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลตลอดเวลา จุดเด่นของศูนย์บริการวัคซีนของจุฬาฯ มีการจัดพื้นที่เป็นสัดส่วน มีป้ายชี้บอกข้อมูลตามจุดต่างๆ     

“ทุกวันได้รับคำขอบคุณและได้เห็นรอยยิ้มพึงพอใจของผู้มารับบริการ ถือเป็นความสุขในการมาทำงานเป็นจิตอาสาภายในศูนย์บริการฉีดวัคซีน” คุณภาวนากล่าวด้วยความภาคภูมิใจ

ส่วนการอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆ ภายในศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ เป็นหน้าที่ของจิตอาสาจากหลากหลายหน่วยงานในจุฬาฯ ที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขัน


คุณศราวุฒิ เจริญทรัพย์
เจ้าหน้าที่อาคารจามจุรีสแควร์

คุณศราวุฒิ เจริญทรัพย์ เจ้าหน้าที่อาคารจามจุรีสแควร์ ทำหน้าที่จิตอาสาตรวจความเรียบร้อย และแนะนำจุดตรวจวัดอุณหภูมิ การรายแถว แจกปากกา การทำงานอาสาสมัครตรงนี้มีความเสี่ยงสูง เพราะต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก แต่ก็มีความสุขเมื่อเห็นรอยยิ้มของผู้มารับบริการ


อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย