ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวข้ามอุปสรรคขัดขวางการไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง : การบูรณาการความรู้เสริมสร้างพลังภาคีเพื่ออนาคต”

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเซีย สถาบันเอเชียศึกษา สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิจัย “โครงการการบูรณาการความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาของโลก 2030 (SDGs) ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง “ก้าวข้ามอุปสรรคขัดขวางการไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง: การบูรณาการความรู้เสริมสร้างพลังภาคีเพื่ออนาคต”ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น. เพื่อประเมินจุดแข็งและข้อท้าทาย เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการปรับปรุงยุทธศาสตร์การทำงานเชิงภาคีของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)ให้เข้มแข็ง โดยมีอาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นวิทยากร

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะจัดขึ้น 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  หัวข้อ “ก้าวข้ามอุปสรรคขัดขวาง”

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 หัวข้อ “ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 หัวข้อ “เสริมสร้างพลังภาคีเพื่ออนาคต”


ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeccMY7kvUR5r5mRd80AAAcGiZ8fvNjLr9T9WR52zZ12fpntQ/viewform หรือสแกน QRCode ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย