ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมออนไลน์ “การใช้เครื่องมือนวัตกรรมด้านสื่อการสอน” และ “How to ใช้สมอง 4 ด้านในการทำงาน”

กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ใน 2 หัวข้อ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร

– หัวข้อ “การใช้เครื่องมือนวัตกรรมด้านสื่อการสอน” อบรมโดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

– หัวข้อ “How to ใช้สมอง 4 ด้านในการทำงาน” อบรมโดย ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ อาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมฟรีโดยสแกน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย