ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาออนไลน์ “Circular Economy for Environmental Management”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ศ.อรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาออนไลน์  Global Megatrend for Environment Management ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ผ่านโปรแกรม ZOOM ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Circular Economy โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนา

ขอเชิญผู้สนใจฟังการเสวนาในหัวข้อ “Circular Economy for Environmental Management” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. โดย

  • คุณเฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ Circular Economy Business Director, SCG Chemicals, SCG PLC
  • ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเสวนาได้ทาง ZOOM Meeting
ZOOM ID : 493 985 3426
PASSCODE : 711628

หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย