ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมโครงการประกวดบุคลากรด้านความปลอดภัยโดดเด่น ประจำปี 2564

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ  ขอเชิญชวนส่วนงานในจุฬาฯ เสนอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการประกวดบุคลากรด้านความปลอดภัยโดดเด่น ประจำปี 2564  เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของส่วนงาน ตลอดจนยกย่องชมเชยส่วนงานที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัย

สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่  https://bit.ly/3q8uEZI หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2564

ที่ศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ หรือทางอีเมล shecu@chula.ac.th ประกาศผลบุคลากรด้านความปลอดภัยดีเด่นและโดดเด่น ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย Chula Safety 2021 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.จุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ โทร. 0-2218-6173 หรือ 08-9794-8883


อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย