ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตจุฬาฯ กวาดรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2021

นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้า 4 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2021 (Virtual Conference) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Miss Hoang Truc Anh To  นิสิตปริญญาโท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง “Inhibitory effect of Bacillus subtilis P5-6 against Staphylococcus aureus on different states of medium” โดย Miss Hoang Truc Anh To  นิสิตปริญญาโท โดยมี รศ.ดร.ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย น.ส.อภิชญาดา ขาวสุวรรณ์ นิสิตปริญญาโท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง “Effects of electron beam irradiation doses on physicochemical characteristics of tapioca starch – gelatin nanogel” โดย น.ส.อภิชญาดา ขาวสุวรรณ์ นิสิตปริญญาโท โดยมี ผศ.ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ และ ศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ นายณัฐชนน สร้างสมจิตร์  นิสิตปริญญาโท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “Effect of voltage level and treatment time on properties of tapioca starch subjected to modification using non-thermal dielectric barrier discharge plasma” โดย นายณัฐชนน สร้างสมจิตร์  นิสิตปริญญาโท โดยมี รศ.ดร.จิรารัตน์ อนันตกูล และ รศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ นายธีรธัช ปิยพัฒนมงคล นิสิตปริญญาโท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “Pasting properties and viscoelastic behaviors of rice – mung bean composite flour” โดย นายธีรธัช ปิยพัฒนมงคล นิสิตปริญญาโท โดยมี รศ.ดร.ขนิษฐา ธนานุวงศ์ และ ผศ.ดร.วรภา คงเป็นสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย