ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาวิชาการคุณธรรมและจริยธรรมกับเยาวชนยุค 4.0

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อคุณธรรมและจริยธรรมกับเยาวชนยุค 4.0: ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ปัญหา และการพัฒนา” ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อวิเคราะห์ปัญหารวมถึงหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่

โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ, ดร.) ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI มูลนิธิสถาบันธรรมชัย 
รศ.ดร.อำพล บุดดาสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผศ.ดร.สมพรนุช ตันศรีสุข คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน
ศ.กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งจุฬาฯ 
และนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร
ดำเนินการอภิปราย โดย อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ โทร. 0-2218-4654 และ 080-744-6706
หรือที่ www.cubs.chula.ac.th

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย