ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาออนไลน์ “เทคนิคการแพทย์จุฬาฯ ร่วมใจห่วงใยประชาชนให้พ้นวิกฤตโควิด-19”

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายวิชาการออนไลน์ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย เทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ให้พ้นวิกฤตโควิด-19 “วัคซีนโควิด-19 และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ” โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.ทนพญ. ชุติธร เกตุลอย ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ทนพ. วินัย นามธง ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 – 12.10 น. จัดโดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับชมการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ และกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

สามารถลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายได้ที่
https://forms.gle/oH7FtoAZCHeTSVwb8 หรือ QR code บนโปสเตอร์
ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2564

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย