ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๔)

——————————————

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว  การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวทั้งที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร ออกไปจนถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไปนั้น

เนื่องจากปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน อีกทั้งเชื้อโรคดังกล่าวยังมีการกลายพันธุ์และขยายการระบาดออกไปเป็นวงกว้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยและเล็งเห็นถึงความสำคัญในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาคมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรค COVID-19 แก่นักเรียน นิสิตและบุคลากร รวมทั้งให้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้

(๑)  ให้ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครออกไปตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒)  ขอให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไปอย่างเคร่งครัด 

(๓)  ระหว่างเวลาที่ปิดสถานที่ทำการตามข้อ ๑ บุคลากรหรือนิสิตจะพักอาศัย หรือจะเข้ามาปฏิบัติงาน ทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ตามที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตภายในมหาวิทยาลัยได้ก็ต่อเมื่อได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มแรก หรือวัคซีน Sinovac เข็มที่สอง แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน

กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุอันสมควรประการอื่นซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลเสนอเรื่องพร้อมทั้งเหตุผลประกอบเพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 พิจารณา

(๔)  บุคลากรหรือนิสิตจะได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติงานหรือทำวิจัยยังต่างจังหวัด ก็ต่อเมื่อได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มแรกหรือวัคซีน Sinovac เข็มที่สอง แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนออกเดินทาง และเมื่อได้รับอนุมัติหรืออนุญาตแล้ว ขอให้บุคลากรหรือนิสิตนั้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่เดินทางไปกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย