ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาสาธารณะ “ผลกระทบ การรับมือ และการฟื้นฟู: ชีวิตความเป็นอยู่และงานของแรงงานนอกระบบ”

ขอเชิญร่วมงานเสวนาสาธารณะเรื่อง “ผลกระทบ การรับมือ และการฟื้นฟู: ชีวิตความเป็นอยู่และงานของแรงงานนอกระบบ” ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทุกวันศุกร์ของเดือนกรกฎาคม   เริ่มวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

เพื่อร่วมทบทวนสถานการณ์ก่อนการระบาดของ COVID-19 รับฟังผลกระทบและการพยายามปรับตัวของคนทำงานในสายอาชีพต่างๆ ตลอดภาวะวิกฤต เช่น คนทำงานค้าขายอิสระ คนทำงานภาคขนส่ง คนทำงานภาคบริการในร้านอาหารและร้านนวด คนทำงานบนพื้นที่สาธารณะ และคนทำงานภาคการผลิต รวมถึงการวางแนวทางเยียวยาและฟื้นฟู เตรียมพร้อมในการเปิดประเทศในอีก 120 วัน

ผู้สนใจสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ที่ Facebook Page: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย