ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาวิชาการ”เศรษฐกิจการเมืองเรื่องรถไฟจีนในภูมิภาค”

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจการเมืองเรื่องรถไฟจีนในภูมิภาค” ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. รับชมผ่านทาง Facebook live ศูนย์จีนศึกษา จุฬาฯ เพื่อวิเคราะห์โครงการรถไฟจีนในภูมิภาค เบื้องหน้าเบื้องหลัง โอกาสและความท้าทาย ภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชายแดน ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้โครงข่ายรถไฟเชื่อมจีน

ร่วมเสวนาโดย
อ.ดร.ตฤณ ไอยะรา สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ โทร. 0-2218-7460-9
E-mail : ias@chula.ac.th
Website : http://www.ias.chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย