ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทักษะการทำอาหารเพื่อความอยู่รอดในชุมชนแออัดของพื้นที่อุตสาหกรรม กลางกรุงพนมเปญ กัมพูชา”

หน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายสาธารณะความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “ทักษะการทำอาหารเพื่อความอยู่รอด ในชุมชนแออัดของพื้นที่อุตสาหกรรม กลางกรุงพนมเปญ กัมพูชา” โดย Dr. Sary Seng นักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำหน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม (HuSE) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSRI) ในวันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ผ่านทาง Facebook Live : Human Security and Equity เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทักษะเกี่ยวกับการทำอาหารของคนในสลัมช่วยจัดการโภชนาการของทุกคนและการดูแลลูกหลานให้เติบโต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Human Security and Equity

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย