ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาออนไลน์ “Re-Searching Destinations After the Pandemic – พัฒนา ‘เซนเซอร์โควิด’ คิดที่ไทย ใช้ทั่วโลก”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานเสวนาออนไลน์ “Re-Searching Destinations After the Pandemic – พัฒนา ‘เซนเซอร์โควิด’ คิดที่ไทย ใช้ทั่วโลก” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM ครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 SCAN และการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์

ร่วมเสวนาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เจ้าของผลงาน ‘เซนเซอร์โควิด’
  • ดร.พิมพ์ขวัญ หาญนันทอนันต์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หนึ่งในผู้พัฒนาชุดตรวจ ‘COVID-19 SCAN’ เพื่อคนไทย
  • ภญ.ดร.สิรินมาส คัชมาตย์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ผู้สนใจสามารถร่วมฟังเสวนาได้ทาง ZOOM Meeting
Meeting ID: 914 4664 1746
Password: 113198

หรือที่ https://www.petromat.org/SYM2021/ZOOM_PETROMAT.html
หรือสแกน QR code ผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย