ข่าวสารจุฬาฯ

คำแนะนำในการเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย ของบุคลากรและนิสิตจุฬาฯ ระหว่าง 5 – 18 กรกฎาคม 2564

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาฯ เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)” ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองเป็นหลัก ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 โดยหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลอาจอนุมัติหรืออนุญาตให้เฉพาะบุคลากรหรือนิสิตที่ปฏิบัติหน้าที่อันจำเป็นหรือเร่งด่วนซึ่งได้รับวัคซีนตามที่กำหนดเข้ามาปฏิบัติงาน ทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้นั้น

เนื่องจากที่ผ่านมามีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยในระหว่างที่ปิดสถานที่ทำการ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 จึงขอให้หัวหน้าส่วนงานและรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลดำเนินการในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดสถานที่ทำการตั้งแต่วันที่  5 – 18 กรกฎาคม 2564 พิจารณากำชับและสั่งการให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้ และพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้บุคลากรหรือนิสิตเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนอย่างยิ่งเท่านั้น


อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย